Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Stöd till elever

På Leksands gymnasium får eleverna stöd från en rad kompetenser inom skolans elevhälsoteam. De arbetar för att vägleda, ge råd och stöd under studietiden.

Elevhälsa

På Leksands gymnasium finns personal som har medicinsk, psykologisk, psykosocial, specialpedagogisk och studievägledande kompetens. Personalen ingår i skolans elevhälsoteam som ska främja elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Skolsköterska och skolläkare

Samtliga elever erbjuds ett hälsosamtal under årskurs 1. Skolsköterskan har både bokade besök och öppenmottagning under skoldagen.

Skolsköterskan nås via teams, telefon eller mail.

Besök till skolläkaren bokas via skolsköterskan. Både skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt.

Vår skolsköterska heter Elisabeth Eriksson
Telefon: 0247-802 38

Fokus på förebyggande hälsovård

Skolsköterskan arbetar främst förebyggande genom hälsobesök och vaccinationer samt ger råd och stöd kring faktorer som påverkar hälsan. Skolsköterskan erbjuder samtal, rådgivning och enklare sjukvårdsinsatser på sin mottagning.

Enklare hjälp vid sjukdom

När du är sjuk ska du i första hand kontakta vårdcentralen för bedömning, utredning och uppföljning. Skolsköterskan hjälper till med enklare bedömningar och vård, men ger i övrigt råd om vart du kan vända dig för fortsatt vård.

Om du är skriven i en annan kommun kan du endast få akut vård på Leksands vårdcentral. I övriga fall kontaktar du vårdcentralen i din hemkommun.

Elevhälsans medicinska insats

Skolsköterskan utgör tillsammans med skolläkaren elevhälsans medicinska insats och är en del av elevhälsoteamet. Teamet samarbeta för att hitta så bra lösningar som möjligt för elevernas studier. Det kan till exempel finnas fysiska, psykiska eller sociala faktorer som kan vara av betydelse för att lyckas.

Skolkurator

Skolkuratorn fungerar som skolans sociala och psykosociala kompetens i elevhälsans arbete. Kuratorn erbjuder bland annat rådgörande och stödjande samtal till elever. Kuratorn finns tillgänglig under skoldagen och nås via mejl, teams eller på telefon.

Kuratorn har tystnadsplikt.

Vår skolkurator heter Tanja Lysén.
Telefon 0247-801 32.

Kuratorns uppgift är att bidra till att helheten i elevernas studiesituation fungerar. Det handlar därför om hälsa, trygghet och trivsel, boende och ekonomi, skolarbetsmiljö, relationer och elevernas delaktighet och personliga utveckling.

Kuratorn arbetar även förebyggande kring alkohol och droger, utredande i konflikt- och mobbingsituationer samt ger konsultation till övrig personal i sociala och psykosociala frågor.

Leksands gymnasium anlitar Psykologgårdens psykologer.

Specialpedagoger

Även specialpedagogerna ingår i elevhälsoteamet. De arbetar förebyggande och stödjande för att alla elever ska utvecklas mot utbildningens mål. Specialpedagogerna genomför pedagogiska kartläggningar och arbetar fram lösningar för personal och elever.

Specialpedagogerna kan hjälpa dig:

  • Att lära dig använda skolans digitala IT-verktyg, exempelvis talsyntes, rättstavningsprogram och inlästa läromedel.
  • Att lära dig god studieteknik.
  • Att träna upp minnes- och koncentrationsförmåga.
  • Att få stöd och anpassning i de olika kurserna inom programmen.
  • Att få intyg för att få anpassning vid högskoleprovet eller körkortsprovet om du har läs- och skrivsvårigheter.

Våra specialpedagoger heter Karin Hallin och Katarina Jobs

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledarna ingår i elevhälsoteamet. De upprättar individuella studieplaner tillsammans med eleverna och föreslår lämpliga åtgärder utifrån samtal och genomgång av studiesituationen.

Mobbning, trygghet, säkerhet

Elever kan bli mobbade i både små och stora skolor. Det är inte bara de direkt inblandade ungdomarna som mår dåligt av det. Mobbning kan vara orsaken som förstör stämningen i hela klassen.

Det är svårt att upptäcka mobbning – den sker oftast när vuxna inte ska se det. Den mobbade berättar sällan vad han eller hon är utsatt för därför att det känns plågsamt att tala om det. I vår skola arbetar vi med att både förebygga mobbningen och ta itu med misstänkta mobbningsfall.

Om du själv, eller någon du känner, är utsatt för mobbning, ska du utan dröjsmål vända dig till någon av skolans kontaktpersoner för mobbningsärenden, till mentor eller någon annan vuxen på skolan som du känner förtroende för.

Plan mot alkohol, narkotika, doping och tobak

Vi arbetar för att alla elever i kommunens skolor ska ha en skoltid fri från alkohol och droger. Med hjälp av vår drogplan kan vi förebygga, upptäcka och ingripa om vi upptäcker bruk av droger.

Vår drogplan, plan mot ANDT – alkohol, narkotika, doping, tobak är framtagen i samverkan mellan skolorna, socialtjänsten och polisen. Vår ambition är också att under hela skoltiden samarbeta med dig som vårdnadshavare.

Drogplanens vision och mål

Vår vision är att ungdomarna i Leksands kommun ska må bra och ha så god självkänsla att de inte tycker sig behöva någon form av droger. Vår grundprincip är att det ska vara svårt att bruka droger och lätt att få hjälp att sluta.

Våra mål

  • Att behålla våra ungdomar tobaksfria
  • Att alkoholdebuten senareläggs
  • Att minska antalet ungdomar som provar och brukar droger
  • Att medvetandegöra och väcka goda krafter hos alla som arbetar med ungdomar
  • Att på skolan ha nolltolerans för bruk av droger

Läs om arbetet mot alkohol, narkotika, doping och tobak vid Leksands kommunala skolor:

Sidan uppdaterad: