Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Ekonomi, resor och boende

Som elev på gymnasiet kan du i vissa fall få fria skolresor, hjälp med elevbostad eller ersättning för dina boendekostnader. När du har fyllt 16 år och går på gymnasiet får du också studiebidrag.

Paraden

Studentboendet Paraden

Elevbostäder

Paraden, som är belägen mittemot Leksands gymnasium, består av 18 lägenheter.
Hyrorna varierar från 3 300 till 4 200 kronor per månad.
Hyreskontraktet är tillsvidarekontrakt med tre månaders uppsägningstid, men är kopplat till studier på Leksands gymnasium.

Ansökan till elevbostad kan göras via vår e-tjänst.

Ansökan om studentlägenhet gäller från och med ditt ansökningsdatum till och med 31 mars 2024. Har du inte blivit erbjuden en lägenhet och är fortsatt intresserad behöver du göra en ny ansökan för läsår 2024/2025.

Har du ingen e-legitimation finner du en pappersansökan på e-tjänstens förstasida.

Alkohol- och drogfritt

I våra elevbostäder är det nolltolerans för alkohol och andra droger. I samband med kontraktsskrivning godkänner elev och vårdnadshavare de regler som gäller för våra elevbostäder.

Begränsat utbud - sök även på egen hand

Eftersom vi har ett begränsat antal rum och lägenheter kan vi inte ge boendegaranti

Inackorderingstillägg och resebidrag

Om du måste skaffa elevbostad på annan ort för att kunna gå på gymnasiet kan du ansöka om inackorderingstillägg från din hemkommun.

Inackorderingstillägget är ett bidrag till kostnaden för inackordering och hemresor. Bidraget kan beviljas om du på grund av lång eller besvärlig resväg måste inackordera dig på orten där skolan ligger. Det finns ingen nedre åldersgräns för tillägget som sedan kan betalas ut till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

Du som är skriven i Leksands kommun och studerar i kommunal skola på annan ort kan ansöka om inackorderingstillägg eller kontant resebidrag.

För dig som är skriven i Leksands kommun

För att få inackorderingstillägg från Leksands kommun måste avståndet från hemmet till skolan vara minst 40 kilometer. Inackorderingstillägg kan också beviljas om avståndet från hemmet till skolan är minst 6 kilometer och det inte finns någon tillgänglig kollektivtrafik.

I följande fall beviljas inte inackorderingstillägg för elever som studerar i Borlänge

  • Elever som bor längs riksväg 70 mot Borlänge (Insjön med angränsande byar etc.)
  • Elever boende i byar längs vägen Noret-Häradsbygden
  • Elever boende i Noret och Åkerö

För närvarande gäller följande belopp

  • Studier inom länet: 1 750 kronor per månad (september-maj)
  • Studier utanför länet: 1 960 kronor per månad (september-maj)

Ändrade förhållanden och anmälningsskyldighet

Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är skyldig att genast återbetala beloppet.
Beslut om inackorderingstillägg grundar sig på de uppgifter som har lämnats i ansökan eller av skolan.

Utbetalning månadsvis

Inackorderingstillägget betalas ut månadsvis under högst nio månader (september - maj) per läsår.
Utbetalning görs vanligtvis den sista bankdagen i månaden. Inackorderingstillägget utbetalas till vårdnadshavare om eleven är omyndig. Utbetalningarna görs i samarbete med Swedbank.
Första utbetalningen görs via check om mottagaren inte har ordnat konto eller överföring till annan bank.
Inackorderingstillägget söker man om varje läsår.

Elever på frigymnasium söker hos CSN

Om du studerar vid en fristående gymnasieskola söker du ditt inackorderingstillägg hos CSN (Centrala studiestödsnämnden).

Den som inte är nöjd med Leksands kommuns beslut om inackorderingstillägg kan överklaga det genom förvaltningsbesvär till Förvaltningsrätten i Falun.

Överklagan ska skickas eller lämnas till Leksands gymnasium, Inackorderingstillägg, 793 80 Leksand för vidarebefordran till Förvaltningsrätten.

Stöd till inackordering regleras i skollagen (15 kap § 32). I lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (SFS 1991:1110) regleras dagliga resor och kontant resebidrag för gymnasieelever.

Busskort

Elever i gymnasieskolan som är under 20 år, har minst 6 kilometer till skolan och inte är beviljade inackorderingstillägg, har rätt till elevresor med Dalatrafiks bussar.

Dalatrafik mäter avståndet till adressen där man är folkbokförd eller bor växelvis (om du är under 18 år) och bestämmer på så sätt vem som är berättigad till busskort. I vissa fall kan man istället bli beviljad resebidrag.

Första dagen på höstterminen åker nya elever gratis. Ett tillfälligt färdbevis delas ut av mentor första skoldagen. Busskorten skickas sedan ut med posten från Dalatrafik. Elever i årskurs 1 och 2 behåller sina busskort över sommaren.
De laddas med en ny period till hösten. Du behöver inte ansöka om busskort i gymnasiet.

Skolkortets giltighet

Buss: Skolkortet gäller på Dalatrafiks bussar i hela Dalarna och du får göra hur många resor du vill.
Skolkortet gäller under helger och alla lovdagar under terminen förutom under jullov och sommarlov.

Tåg: Elever på gymnasium får åka på Tåg i Bergslagens tåg. Kortet har en tågsymbol. Observera att skolkort med tågsymbol inte gäller på tåg under skollov, på fritid eller helger.(fredag klockan 18 till söndag klockan 24.)

Skolkortet är personligt

Du får inte låna ut ditt skolkort till någon annan. Du kan då förlora rätten till skolkort.
Vid kontroll beslagtas kortet.

Borttappat eller trasigt kort

Elever på gymnasiet betalar 150 kronor för borttappat kort. Trasiga busskort ersätts med ett nytt, förutsatt att det gamla lämnas till skolexpeditionen.

Studiebidrag och studiestöd

Alla som har fyllt 16 år och går på gymnasiet får studiebidrag.
Från höstterminen det år du fyller 20 år så upphör studiebidraget. Då kan du ansöka om studiemedel i stället.

Studiehjälp från CSN består av fyra olika bidrag:

  • Studiebidrag
  • Extra tillägg
  • Inackorderingstillägg
  • Lärlingsersättning

Studiemedel

Om du vill fortsätta att studera med pengar från CSN efter vårterminen det år du fyller 20, måste du själv söka studiemedel. Studiemedel består av bidrag och lån, men det går att söka enbart bidraget.
Tänk på att söka i tid, eftersom du bara kan få studiemedel för fyra veckor bakåt i tiden.

Läs mer om studiehjälp eller sök studiemedel på CSNs webbplats.

Studentrabatter

Du som studerar kan få olika rabatter och erbjudanden. Två företag ger ut rabattkort till studerande.

Sidan uppdaterad: